VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI IDEALFIT s.r.o.

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztah mezi a společností Idealfit s.r.o., IČO: 04456173, se sídlem Kučerova 725/7, Černý Most, 198 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 247973 (dále jen „poskytovatel“) a klientkou fitness centra Idealfitness na základě Smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“). Tyto VOP jsou nedílnou Smlouvy a fakturačních dokladů, není-li ve Smlouvě uvedeno výslovně jinak, a jsou rovněž smluvními podmínkami ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
  2. Uzavřením Smlouvy klientka stvrzuje, že se seznámila se zněním těchto VOP, včetně provozního řádu a pravidel ochrany osobních údajů, přijímá je a souhlasí s nimi, s tím, že se bude řídit jejich ustanoveními. Klientka uzavřením Smlouvy dále stvrzuje, že na existenci VOP, provozního řádu a pravidel ochrany osobních údajů, byla předem upozorněna a měla možnost se s nimi seznámit.
  3. Fitness centrum Idealfitness poskytuje služby pouze ženám od 13 let, a to s cílem poskytnout ženám bezpečný a specializovaný prostor k rozvoji jejich tělesné kondice, formování postavy a hubnutí.
  4. Klientky mohou služby poskytované poskytovatelem na základě Smlouvy využívat jednorázově, nebo prostřednictvím členství v klubu Idealfitness.
 2. Uzavření Smlouvy a vznik členství v klubu Idealfitness
  1. K uzavření Smlouvy mezi Poskytovatelem a Zákaznicí dochází uhrazením ceny za poskytovanou službu, stanovené dle platného ceníku zveřejněného na webových stránkách Poskytovatele (www.idealfitness.cz) nebo v ceníku v provozovně, případně části této ceny v případě platby ve splátkách dle čl. 3.4. těchto obchodních podmínek. Seznam poskytovaných služeb je zveřejněn na webových stránkách Poskytovatele.
  2. K uzavření Smlouvy se nevyžaduje uhrazení ceny za poskytovanou službu v případě využití ukázkového tréninku, týdne zdarma, nebo jiné slevové akce. Smlouva se v takovém případě považuje za uzavřenou tím, že Poskytovatel umožní klientce přístup do fitness centra k využití poskytované služby, a klientka tuto službu využije.
  3. Členství v klubu Idealfitness vzniká po vyplnění dotazníku klientky, zaplacení zápisného stanoveného dle ceníku Poskytovatele platného ke dni úhrady zápisného, a uzavření Smlouvy. Od požadavku zaplacení zápisného může poskytovatel upustit v případě slevové akce.
  4. Klientka mladší 18 let musí k uzavření Smlouvy a ke vzniku členství předložit podepsaný souhlas rodiče/zákonného zástupce na formuláři Poskytovatele. Klientka ve věku 13-15 let musí předložit též potvrzení od lékaře, že schvaluje cvičení ve fitness centru jako bezpečné pro Klientku.
  5. Klientka, která trpí zdravotními problémy, které by mohly bránit ve využívání služeb fitness centra, je povinna tuto skutečnost sdělit poskytovateli, a musí před uzavřením Smlouvy doložit Poskytovateli potvrzení od lékaře, že schvaluje cvičení ve fitness centru jako bezpečné pro klientku.
  6. Poskytovatel může Klientce na zápisné poskytnout slevu v rámci trvalých nebo dočasných slevových akcí. Jednotlivé nabízené slevy včetně časově omezených akcí nelze sčítat a je možné uplatnit vždy jen jednu z nabízených slev.
  7. Členství trvá po dobu trvání Smlouvy.
  8. Poskytovatel může od Smlouvy odstoupit v případě, že členka hrubě či opakovaně porušuje tyto obchodní podmínky nebo provozní řád. Za hrubé porušení se považuje zejména porušení povinností stanovených v čl. 5.8., 5.9., 5.11, 5.19 těchto obchodních podmínek.
  9. Členka může od Smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů.
 3. Práva a povinnosti vyplývající z členství v klubu Idealfitness
  1. Členství je vázáno na osobu členky. Poskytovatel může ve výjimečných případech povolit převod členství na jinou osobu, kterou si zajistí stávající členka. V případě souhlasu Poskytovatel s převodem členství musí být členství zcela uhrazeno a budoucí členka je před převodem členství povinna uhradit členský poplatek dle ceníku zveřejněného na webových stránkách Poskytovatele.
  2. Členka je oprávněna využívat služby, které jsou předmětem uzavřené Smlouvy.
  3. Na základě členství v klubu není členka oprávněna čerpat doplňkové služby, nebo služby, které nejsou předmětem Smlouvy. Tyto služby hradí členka zvlášť.
  4. Členka se zavazuje dohodnutou cenu za služby poskytované dle Smlouvy uhradit při uzavření Smlouvy jednorázově nebo platbu rozdělit do 3 po sobě jdoucích splátek. Jednotlivé platby je nutné uhradit vždy po 1 měsíci.
  5. Členka souhlasí s vystavováním a použitím daňového dokladu – faktury v elektronické podobě. Daňový doklad v elektronické podobě bude zaslán na e-mailovou adresu členky nebo uložen do klientského účtu členky v informačním systému klubu.
  6. Členka je povinna se přihlásit do informačního systému Poskytovatele prostřednictvím svého telefonního čísla a hesla, a to při každém vstupu do klubu.
  7. Členka je povinna po vstupu do klubu na vyzvání prokázat svoji totožnost.
  8. Členka je povinna v případě změny své kontaktní adresy, tel čísla nebo e-mailové adresy, tuto změnu neprodleně oznámit Poskytovateli.
  9. V případě porušení povinností členky nebo provozního řádu poskytovatele je poskytovatel oprávněn vyzvat členku, aby neprodleně zjednala nápravu. V případě neuposlechnutí výzvy je Poskytovatel oprávněn ukončit člence členství v klubu.
  10. V případě, že aktuálně probíhá marketingová akce „Týden cvičení zdarma“, je člence poskytnuto 7 dní cvičení zcela zdarma. V průběhu tohoto týdne se může členka kdykoliv rozhodnout, zda dojde k uzavření smlouvy o poskytování služeb. V případě, že dojde k uzavření smlouvy před vypršením zkušebního týdne, o zbývající dny členka nepřichází, ale o nevyčerpané dny je zakoupené členství prodlouženo.
 4. Přerušení členství v klubu Idealfitness
  1. V rámci členství v Idealfitness má členka možnost přerušit využívání služby ročního členství, a to maximálně na dobu 3 měsíců. Nejkratší doba přerušení je 1 týden.
  2. Využívání služby půlročního nebo čtvrtletního členství přerušit nelze.
  3. Členství lze vždy přerušit pouze na dobu určitou. Přerušení je nutné hlásit písemně, nebo osobně v provozovně Poskytovatele. Po dobu přerušení členství není členka oprávněna služeb využívat.
  4. Členství lze přerušit též z důvodu těhotenství, a to nejdéle na 12 měsíců.
 5. Provozní řád fitness centra
  1. Každá Klientka má povinnost se seznámit s provozním řádem fitness centra a řídit se jím při využívání služeb poskytovaných na základě Smlouvy. Klientkou se v provozním řádu rozumí i členka fitness centra.
  2. Fitness centrem se rozumí provozovna Poskytovatele.
  3. Sportovní aktivity Klientky ve fitness centru jsou realizovány na její vlastní odpovědnost a nebezpečí.
  4. Každá Klientka je zodpovědná za svůj zdravotní stav. Za zdravotní stav Klientek nenese Poskytovatel žádnou zodpovědnost.
  5. Klientky jsou povinny při využívání služeb ve fitness centru respektovat svůj zdravotní stav a fyzickou kondici.
  6. Klientky jsou povinny v průběhu využívání služeb ve fitness centru upozornit Poskytovatele neprodleně na jakékoliv zdravotní potíže.
  7. Klientka je povinna se při využívání služeb fitness centra řídit pokyny Poskytovatele.
  8. Klientka mladší 15 let může využívat služeb fitness centra pouze v doprovodu dospělé osoby.
  9. Do prostor fitness centra nesmí Klientka vnášet jakékoliv nebezpečné předměty, zbraně, hořlaviny, výbušniny apod.
  10. Ve fitness centru je zakázáno kouřit a konzumovat alkoholické nápoje.
  11. Do fitness centra je zakázáno vstupovat se zvířaty.
  12. Klientka není oprávněna využívat služby ve fitness centru v případě nemoci, zranění, pod vlivem alkoholu či omamných látek. Poskytovatel je oprávněn v těchto případech znemožnit využívání služeb.
  13. Klientky jsou povinny používat při využívání služeb ve fitness centru sportovní oděv, pevnou čistou obuv a při cvičení na posilovacích přístrojích také ručník. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních Klientek a nesmí poškozovat majetek. Zakazuje se znečišťovat prostory fitness centra.
  14. Návštěvníkům je zakázáno vstupovat do provozních a technických místností.
  15. K odložení oblečení a osobních věcí, včetně cenností, jako například peněž, hodinek, šperků, mobilních telefonů a jiné elektroniky, jsou určeny uzamykatelné skřínky ve fitness centru. Neuloží-li si Klientky tyto předměty na místě k tomu určeném (uzamykatelné skříňky), nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost za poškození, ztrátu, odcizení či zničení předmětů. Poskytovatel v takovémto případě není povinen k náhradě škody na věci.
  16. Jakékoliv poškození cvičebního přístroje nebo pomůcek jsou Klientky povinny ohlásit neprodleně Poskytovateli.
  17. V případě nevhodného chování v prostorách fitness centra má Poskytovatel právo Klientku z prostor fitness centra vykázat.
  18. Jakékoliv zranění je Klientka povinna ohlásit Poskytovateli.
  19. Do všech prostor fitness centra je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení. V těchto případech má poskytovatel právo takovou osobu vykázat.
  20. Klientka odpovídá za škodu, která vznikne poskytovateli ztrátou klíče k uzamykatelné skříňce, poškozením zámku nebo jiným zneužitím. V případě ztráty, poškození či zneužití je Klientka povinna uhradit částku 1000 Kč jako náklady za výměnu zámku.
  21. Úklid ve fitness centru je prováděn minimálně 1x denně na vlhko před zahájením provozu. Během provozu je zajištěn obsluhou průběžný úklid dle aktuální potřeby, s důrazem na sociální zařízení, šatny a přístupové chodby. Každý den (po skončení provozu) umyje personál všechno používané náčiní (činky, pomůcky) ve fitcentru roztokem s běžným úklidovým prostředkem a následně dezinfekčním prostředkem.
  22. Klientky si mohou po předchozí dohodě s Poskytovatelem přivést do prostor fitness centra své nezletilé dítě. Klientka je po celou dobu pobytu nezletilého dítěte v prostorách fitness centra za dítě plně zodpovědná, a to včetně jakýchkoliv úrazů způsobených dítětem sobě nebo Klientkám, a škodě způsobené dítětem. Nezletilé dítě nesmí po dobu své přítomnosti nijak omezovat ostatní Klientky či jinak narušovat provoz fitness centra, a musí být pod stálým dohledem Klientky.
 6. Přerušení provozu fitness centra
  1. Poskytovatel je oprávněn v odůvodněných případech omezit nebo přerušit provoz fitness centra, a to zejména z důvodu vhodných nebo nutných oprav a/nebo úprav prováděných ve fitness centru, které jsou neslučitelné se zachováním jeho řádného provozu, případně z důvodu konání sportovních, společenských či firemních akcí v jeho prostorách. Oznámení o omezení / přerušení provozu fitness centra dle předchozí věty bude zveřejněno ve fitness centru a na webových stránkách Poskytovatele vždy s dostatečným předstihem. To neplatí, bude-li provoz fitness centra přerušen nezávisle na vůli Poskytovatele fitness centra, tj. z důvodu vyšší moci.
  2. V případě přerušení provozu fitness centra se zápisné, cena za služby ani za doplňkové služby nevrací ani nesnižuje.
  3. Služba vyplívající z uzavřené Smlouvy bude Klientce poskytnuta po obnovení provozu fitness centra.
 7. Ochrana osobních údajů
  1. Poskytovatel je správcem osobních údajů registrovaným u Úřadu pro ochranu osobních údajů a poskytuje ochranu osobních údajů Klientky na základě platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
  2. Klientka uzavřením Smlouvy uděluje souhlas se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště a/nebo sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, bankovní nebo jiné spojení za účelem úhrady kupní ceny, údaje o zdravotním stavu (dále jen „osobní údaje“). Poskytovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu se zásadami v čl. 5 GDPR
  3. Klientka uděluje poskytovateli souhlas se shromažďováním, zpracováním a uchováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je Poskytovateli poskytl, a to za účelem plnění předmětu Smlouvy, pro účely marketingu Poskytovatele, zasílání informací a obchodních sdělení Klientce.
  4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, tj. vždy minimálně po dobu trvání Smlouvy, a dále pak po dobu, po kterou je Poskytovatel povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat podle závazných právních předpisů; to samé platí, nedojde-li k uzavření Smlouvy. Osobní údaje budou uloženy v souladu s výše uvedeným v databázi Poskytovatele při dodržení podmínek daných platnou právní úpravou. Po pominutí účelu zpracování, či pokud Poskytovatel již nebude disponovat žádným právním důvodem zpracování osobních údajů, osobní údaje vymaže.
  5. Klientka je povinna Poskytovateli poskytnout pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné k poskytnutí služeb na základě Smlouvy. Jiné osobní údaje Klientka není povinna poskytnout.
  6. Klientka může svůj souhlas kdykoliv odvolat. Oznámení o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů může Klientka zaslat buď v písemné podobě na doručovací adresu Poskytovatele, nebo prostřednictvím elektronické pošty. Osobní údaje Klientky nezbytné pro plnění Smlouvy a pro účely oprávněných zájmů Poskytovatele či třetí strany, však může Poskytovatel zpracovávat i bez souhlasu Klientky, ledaže by před těmito zájmy měly přednost zájmy nebo základní práva a svobody Klientky.
  7. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje v poskytnutém rozsahu manuálně v písemné formě či automatizovaně v elektronické formě.
  8. Klientka bere na vědomí, že je povinna své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinna bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých osobních údajích, pokud by změna v osobních údajích Klientky mohla způsobit, že Poskytovatel nebude schopen řádně a včas plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
  9. Poskytovatel může zpracováním osobních údajů Klientky pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
  10. Klientka má právo získat od Poskytovatele informaci o zpracování svých osobních údajů. Poskytovatel je povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu Klientce předat. Klientka má právo získat od Poskytovatele osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Obsahem této informace je sdělení o účelu zpracování osobních údajů; o osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji; povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů; příjemcích, případně kategoriích příjemců. Poskytovatel může požadovat po Klientce přiměřenou úhradu za poskytnutí této informace, která odpovídá nákladům nezbytným na poskytnutí informace.
  11. V případě, že Klientka zjistí nebo se domnívá, že Poskytovatel provádí zpracování jejích osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jejího soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat Poskytovatele o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li Poskytovatel žádosti Klientky, má tento právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  12. Klientka má právo, aby Poskytovatel bez zbytečného opravil nepřesné osobní údaje, případně s přihlédnutím k účelům zpracování má Klientka právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
  13. Klientka může Poskytovateli sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to buď v písemné podobě na doručovací adresu Poskytovateli, nebo prostřednictvím elektronické pošty.
  14. Poskytovatel prohlašuje, že osobní údaje Klientky jsou zpracovány se zajištěním jejich ochrany a důvěrnosti před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením a poškozením. Poskytovatel se zavazuje osobní údaje Klientky řádně chránit a neposkytnout je třetím subjektům, s výjimkou plnění povinnosti stanovené právními předpisy.
 8. Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení:
  1. Stane-li se některé z ustanovení těchto VOP neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným nebo bude v rozporu s platnými právními předpisy, platí, že je plně oddělitelné od ostatních článků daného dokumentu, a tedy ostatní články zůstávají nadále v plné platnosti a účinnosti.
  2. Poskytovatel je oprávněn jednostranně navrhovat změny těchto VOP, zejména, nikoliv však výlučně v návaznosti na změny právních předpisů. Poskytovatel Klientku informuje o navrhované změně těchto VOP nejméně 1 měsíc předem prostřednictvím svých internetových stránek, popř. e-mailem, a to včetně informace o navrhovaném dni účinnosti. Pokud Klientka písemně neodmítne navrhovanou změnu VOP nejpozději den přede dnem navrhovaným zněním účinnosti, platí, že navrhovanou změnu VOP přijala s účinností ode dne navrženého Poskytovatelem. Pokud Klientka písemně odmítne návrh na změnu VOP, zůstává původní znění VOP v platnosti.
  3. Tyto všeobecné obchodní podmínky a provozní řád zavazují v celém svém rozsahu všechny Klientky také v případě, kdy jsou služby poskytovány či vykonávány třetí osobou.
  4. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz)
  5. Tyto VOP, provozní řád a pravidla ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne 01.09.2020
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings